Privacy policy

Digital Arena'ya kayıt için kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler

2016/679 sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliğinin (bundan böyle "GDPR" olarak anılacaktır) 13. Maddesi uyarınca, Biesse S.p.A., Digital Arena platformuna kaydolmak ve tamamen burada yayınlanan web seminerlerini görüntülemek için sağlanan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgileri sunar.

 1. Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu (bundan böyle “Şirket” veya “Sorumlu” olarak anılacaktır) kayıtlı ofisi Pesaro, Via della Meccanica, 16, Pesaro, İtalya adresinde bulunan, telefon numarası: +39 0721 439100, vergi kodu ve KDV no. IT 00113220412, Şirket Tescili Pesaro Urbino no. 1682 olan ve dünya çapında farklı ülkelerde bulunan bir şirketler Grubunun ana şirketi olan Biesse S.p.A.'dır.

 1. VKM irtibat ayrıntıları

Veri Koruma Memuruna (VKM) şu adresten ulaşılabilir:dataprotectionofficer@biesse.com 

 1. İşlemenin amaçları ve yasal dayanağı ve saklama süreleri

İlgili formu doldururken sağladığınız veriler, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

ID

İşleme amacı

İşlemenin yasal dayanağı

Veri tutma süresi

A.     

Digital Arena web sitesine kayıt

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası.

Sözleşmenin tüm süresi boyunca.

 

B.     

Genel pazarlama amaçları: Şirket tarafından ve formda belirttiğiniz ülkeden sorumlu Grup iştiraki tarafından pazar araştırması yapılması ve otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak Grup tarafından sunulan ürünlere ilişkin genel iletişim, bilgi ve reklam materyali gönderilmesi.

Veri sahibinin izni.

 

İzin geri alınmadığı sürece 7 yıl.

 

C.     

Profil oluşturmaya yönelik pazarlama amaçları: Şirket tarafından ve formda belirttiğiniz ülkeden sorumlu Grup iştiraki tarafından, doğrudan sağladığınız verilerin ve (web sitesinin belirli bölümlerini ziyaret etmek ve/veya iletişim formunu doldurmak gibi) web sitemize göz atmanızla ilgili olan, çerezler aracılığıyla toplanan verilerin birleştirilmesiyle elde edilen ilgi alanlarınız temelinde, otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak kişiselleştirilmiş ticari iletişimler gerçekleştirilmesi.

Kullanılan çerezlerin listesi için lütfen özel çerez politikasına bakın.

Veri sahibinin izni.

 

7 yıl.

D.    

Verilerinizin (web sitemize göz atmanızdan elde edilen ilgi alanlarınız dahil); grup kapsamında olmayan, formda sizin tarafınızdan belirtilen ülkeye, bölgeye münhasır şekilde atanmış olan ve kayıtlı ofisi de üçüncü ülkelerde bulunan Biesse distribütörlerine, profil oluşturmaya yönelik pazarlama amaçları için (Biesse ürünlerini satın almaya olan ilginizi değerlendirmek üzere telefon veya e-posta yoluyla iletişim kurulması dahil) iletilmesi.

Veri sahibinin izni.

Üçüncü taraflara iletilene kadar.

Yukarıdaki süre sona erdiğinde, verileriniz imha edilecek veya silme ve yedeklemeye ilişkin teknik prosedürlere uygun olarak anonim hale getirilecektir.

 1. Veri aktarımı

GDPR'nin 13. Maddesinin 2. fıkrasının e) bendi uyarınca, yıldız işaretiyle belirtilmiş verilerin sağlanmasının zorunlu olduğunu bildiririz. Dolayısıyla, bunları vermeyi reddetmeniz halinde, talebinizi yerine getirmemiz mümkün olmayacaktır.

Formda yıldız işaretiyle belirtilmemiş olan diğer verilerin sağlanması isteğe bağlıdır.

 1. Verileri işlemeye yetkili taraflar

Kişisel verileriniz, şirket çalışanları ve/veya yeterli işletim talimatlarını almış ve şirketin verilerin işlenmesi konusunda açıkça yetki vermiş olduğu harici personel tarafından işlenecektir.

 1. Veri alıcıları ve AB dışına aktarım

Tarafınızdan sağlanan veriler, Ek A'da belirtilen, formda sizin tarafınızdan belirtilen ülkeden sorumlu olan ve bu verileri, bağımsız Sorumlular olarak, yukarıdaki 3. maddenin B ve C bentlerinde belirtildiği üzere kendi genel ve profil oluşturmaya yönelik kendi pazarlama amaçları için işleyecek olan diğer Grup şirketlerine iletilebilir.

Veriler ayrıca, grup bünyesinde olmayan ve yine (Avrupa Birliği dışındaki) üçüncü ülkelerde bulunan, formda sizin tarafınızdan belirtilen ülkeye, bölgeye münhasır şekilde atanmış olan ve bu verileri, bağımsız Sorumlular olarak, yukarıdaki 3. maddenin D bendinde altında belirtildiği üzere kendi pazarlama amaçları için işleyecek olan Biesse distribütörlerine de iletilebilir.

Verilerin Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında bulunan ve Avrupa Komisyonu tarafından yeterli görülmeyen ülkelere aktarıldığı durumlarda, GDPR Madde 46, 2, c) bendi uyarınca Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Standart Sözleşme Maddeleri yeterli koruma önlemleri olarak kullanılmak suretiyle, AB hukukunun gereklerine yeterli ölçüde eşdeğer bir koruma düzeyi sağlamak için olası "ek önlemlerin" alınması değerlendirilir.

Veriler, bu politikada belirtilen amaçlara uygun olanlar da dahil olmak üzere, Biesse hizmetleri sağlayan taraflarca işlenir. Bu taraflar, Şirket tarafından veri işleyicileri olarak belirlenmiştir ve şunları içerir: Digital Arena web sitesini yöneten Acanto Comunicazione S.r.l. şirketi; satış temsilcileri; ve CRM yazılımını (özellikle Salesforce Hizmetleri - yani Sales Cloud (Satış Bulutu), Service Cloud (Hizmet Bulutu), Chatter (Sohbet) ve Communities (Topluluklar) – ve Marketing Cloud (Pazarlama Bulutu) hizmetleri) sağlayan şirket; şu anda kayıtlı ofisi Birleşik Krallık'ta yer alan salesforce.com EMEA Limited.

Salesforce.com, Avrupa Birliği dışındaki kişisel verilerin, Veri İşleyicisi ve/veya Alt Veri İşleyicisi sıfatıyla bir üye ülkede kurulmuş Veri Sorumluları adına bu verileri işleyen kendi grubu dahilindeki şirketlere aktarılmasını meşrulaştırmak üzere İşleyicilere yönelik Bağlayıcı Şirket Kurallarını (“BŞK”) kabul etmiştir.

Salesforce’un İşleyici Bağlayıcı Şirket Kuralları, şu bağlantıda yer almaktadır: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf.

Daha fazla bilgi için, lütfen şu bağlantılara bakın: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf ve https://help.salesforce.com/articleView?id=000314281&type=1&mode=1 (“Where is my Salesforce instance located?” (Salesforce örneğim nerede?)).

Verileriniz, bağımsız sorumlular olarak verilerinizi işleyecek denetim ve kontrol makamlarına ve organlarına ve genel olarak verileri talep etme/alma hakkına sahip kamu kurumlarına veya özel kurumlara iletilebilir.

 1. Veri sahibinin hakları

Veri Sahipleri, GDPR'nin 15-22. Maddelerinde tanınan hakları kullanabilir ve özellikle kendileriyle ilgili verilere ve Madde 15'te atıfta bulunulan bilgilere (işleme amacı, kişisel veri kategorileri, vb.) erişim, 17. maddede öngörülen hallerde silme[1], 18. maddede öngörülen hallerde yanlış verilerin düzeltilmesi, eksik verilerin bütünleştirilmesi ve işlemenin kısıtlanması talebinde bulunabilir ve verilerin, yaygın olarak kullanılan ve otomatik bir cihaz tarafından okunabilen yapılandırılmış bir formatta alınması ve teknik olarak mümkünse, engel olmaksızın başka bir veri sorumlusuna gönderilmesi hakkını ("veri taşınabilirliği hakkı") kullanabilirler.

Veri Sahibi, haklarını kullanmak için, yukarıdaki adrese yazılı bir bildirimde bulunarak veya privacy@biesse.com adresine e-posta göndererek, Veri Sorumlusuyla iletişime geçebilir

Veri Sahibi, herhangi bir zamanda, İtalya Veri Koruma Makamına şikayette bulunabilir (GDPR Madde 77) ve konuyla ilgili olarak uygun mahkemeler nezdinde yasal yollara başvurabilir (GDPR Madde 79).

 


 

[1] GDPR Madde 18 uyarınca, veri sahipleri, aşağıdaki durumlarda, veri sorumlusundan işlemenin kısıtlanmasını alma hakkına

sahiptir:

 1. a) kişisel verilerin doğruluğuna, sorumlunun kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine imkan veren bir süre boyunca veri sahibi tarafından itiraz edilmesi;
 2. b) işlemenin kanuna aykırı olması ve veri sahibinin, kişisel verilerin silinmesine itiraz ederek, bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını talep etmesi;
 3. c) her ne kadar sorumlunun işlemek maksadıyla kişisel verilere ihtiyacı kalmasa da, veri sahibi tarafından yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için istenmesi;
 4. d) sorumlunun meşru gerekçelerinin, veri sahibinin gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığı doğrulanana kadar, veri sahibinin Madde 21(1) uyarınca verilerinin işlenmesine itiraz etmesi.
 5. Verilerin işlenmesinin 1. fıkra uyarınca kısıtlandığı hallerde, söz konusu kişisel veriler, saklama işlemi hariç olmak üzere, yalnızca veri sahibinin onayı ile veya yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için veya Birliğin ya da bir Üye Devletin önemli bir kamu yararının bulunması nedeniyle işlenecektir.
 6. 1. fıkra uyarınca işleme kısıtlaması alan bir veri sahibi, işleme kısıtlaması kaldırılmadan önce sorumlu tarafından bilgilendirilecektir.

 

Ek A: Verilerin iletilebileceği grup şirketlerinin listesi

Ülke

Şirket

Kayıtlı ofis ve iletişim bilgileri

İTALYA

Hsd Spa

Via della Meccanica, 16 61122 Pesaro (PU)

Bre.ma. Bremma Macchine srl

Via Manzoni, 2340, Alzate Brianza (CO)

Viet Italia srl

Via della Meccanica, 16 61122 Pesaro (PU)

Uniteam Spa

Via della Meccanica, 12 36016 Thiene (VI)

Movetro srl

Via della Meccanica, 16 61122 Pesaro (PU)

Montresor & Co srl

Via della Meccanica, 16 61122 Pesaro (PU)

B.Soft srl

Via della Meccanica, 16 61122 Pesaro (PU)

FRANSA

Biesse Group France sarl

4 chemin de Moninsable, 69530 Brignais, France

İSPANYA

Biesse Iberica Woodworking Machinery Sl

De La Imaginaciò, 14 Poligon Ind. La Marina,
08850 Gavà Barcelona, Spain

ALMANYA

Biesse Deutschland Gmbh

An der Leibi 10 – 89278 Nersingen – Deutschland

Hsd Deutschland Gmbh

Brückenstraße 32, D-73037 Göppingen, Germany

İSVEÇ

Biesservice Scandinavia ab

Maskinvägen 1, S-361 42 Lindås, Sweden

BİRLEŞİK KRALLIK

Biesse Group UK Ltd

Lamport Drive, Heartlands Business Park,
Northamptonshire, NN12 7XG ,United Kingdom

TÜRKİYE

Biesse Turkey Tic.San.A.S.

Büyükbakkalköy Mah. Samandıra Yolu Sok. No:24 Maltepe, İstanbul Türkiye

İSVİÇRE

Biesse Schweiz GmbH (Biesse Suisse Sarl)

Luzernerstrasse 26, 6294 Ermensee, Switzerland

AVUSTRALYA

Biesse Group Australia Pty Ltd

Registered Office & Principal place of business: 473 Victoria Street Wetherill Park NSW 2164

YENİ ZELANDA

Biesse Group New Zealand Ltd

Level 2, 155 Parnell Road, Parnell, Auckland, 1052, New Zealand

ÇİN

Biesse Trading (Shangai) Co. Ltd.

Room 302, No.228, Jiang Chang No.3 Road, Zha Bei District,
Shanghai, 200436 China

HSD Mechatronic (Shangai) Co. Ltd.

1279 Huadong road, Pudong

200131 - Shanghai (China)

KOREX -Dongguan Korex Machinery Co ltd

Zone E, Cha Shan Industrial Park,
Cha Shan Town, Dongguan City, Guangdong Province,
China

SİNGAPUR

Biesse Asia Pte. Ltd.

21 Woodlands Close, #04-43A Primz Bizhub, 737854 Singapore

HİNDİSTAN

Biesse Manifacturing India Co. Pvt. Ltd.

Jakkasandra Village, Sondekoppa rd.,
Nelamanga Taluk Survey No. 32, No. 469,
Bangalore Rural District, 562123,
India

ORTA DOĞU

Biesse Gulf FZE

Dubai Silicon Oasis, Light Industrial Unit 5,
B1/B2/B3 Dubai,U.A.E.

RUSYA

«BIESSE GROUP RUSSIA» LLC

108820, Russian Federation, Moscow, pos.Mosrentgen, p.Zavoda Mosrentgen, Geroya Rossii Solomatina str., dvld. 6, building 6

ENDONEZYA

Biesse Indonesia PT

Taman Tekno 8. Blok H7 NO 11-12. BSD City Sektor XI – Setu. Tangerang Selatan 15314 – Banten Indonesia

MALEZYA

Biesse Malaysia Sdn Bhd

No 5, Jalan TPP 3. Taman Perindustrian Putra 47130 Puchong, Selangor. Malaysia

KORE

Biesse Korea LLC

#302 Hyundai I Plaza 639 Gilju-ro,
Bupyung-gu Incheon,
21344 South Korea
South Korea

PORTEKİZ

Woodworking Machinery Portugal, Unipessoal Lda

Sintra Business Park, ED. 01 - 1º Q - 2710-089 SINTRA - PORTUGAL

TAYVAN

Biesse Taiwan Limited

6F-5, No. 188, Sec. 5, Nanking E.,
Rd., Taipei City 105, Taiwan,
(ROC)

BREZİLYA

Intermac do Brasil Comercio de Maquinas
e Equipamentos Ltda

Rua Liege, 122, 128 e 140-Vila Vermelha,
CEP- 04298-070- São Paulo-SP,
Brasil

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Biesse America inc.

4110 Meadow Oak Drive, Charlotte, North Carolina 28208 USA

Hsd America inc.

4060 SW. 30th Avenue, 33312 Hollywood FL, USA

KANADA

Biesse Canada inc.

18005 Rue Lapointe, Mirabel, QC J7J 0G2,
Canada


 

Hesap Doğrulandı

E-posta adresinizi kontrol ettiğiniz için teşekkürler
zaten giriş yaptınız

Şifre kurtarma

Bu kimlik bilgileri kayıtlı olanlarla eşleşmiyorHesabınız henüz aktifleştirilmediKaydolurken sorunlar oluştu
HESAP ENGELLENDİ

Ваш аккаунт был заблокирован, потому что считается несоответствующим.

Lütfen e-posta adresinizi kontrol edip, şifre resetleme linkine tıklayınız. İstenmeyen posta kutusunu da kontrol ediniz.

Oturum açma sayfasına dön
Henüz hesabım yok?
Kaydol
Bu e-posta adresi ile bir hesap zaten mevcutYeni şifre ile onaylanan şifre birbirinden farklıÇok sayıda deneme yaptınız: bu e-posta adresi kara listeye alındı
İletişim Bilgileri
Firma Bilgileri
Sektör
Biesse'nin Hizmeti kesintiye uğratma hakkıyla ilgili 5.1 ve 5.2 Maddelerinin; Biesse'nin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili 7.2 ve 7.4 Maddelerinin; Biesse'nin çekilme hakkı ile ilgili 9.2 Maddesinin ve yargı yetkisine sahip mahkeme ile ilgili 11.2 Maddesinin hükümleri
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından pazar araştırması yapılması ve otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak, Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin genel e-posta iletişimi, bilgi ve reklam materyali gönderilmesi
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından, doğrudan tarafımca sağlanan verilerin ve Digital Arena web sitesindeki gezintime ilişkin, profil oluşturma çerezleri aracılığıyla toplanan verilerin birleştirilmesiyle elde edilen ilgi alanlarım temelinde, otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen kişiselleştirilmiş ticari iletişimler
Bunların, AB dışında dahi olsalar ilgili bölge için yetkili olan Biesse distribütörlerine,kendi profil oluşturmaya yönelik pazarlama amaçları için işlenmek ve gerekirse Avrupa Birliği dışına aktarılmak üzere ifşa edilmesini kabul ediyorum

Kaydol

Bu e-posta adresi ile bir hesap zaten mevcutYeni şifre ile onaylanan şifre birbirinden farklıÇok sayıda deneme yaptınız: bu e-posta adresi kara listeye alındı
Biesse'nin Hizmeti kesintiye uğratma hakkıyla ilgili 5.1 ve 5.2 Maddelerinin; Biesse'nin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili 7.2 ve 7.4 Maddelerinin; Biesse'nin çekilme hakkı ile ilgili 9.2 Maddesinin ve yargı yetkisine sahip mahkeme ile ilgili 11.2 Maddesinin hükümleri
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından pazar araştırması yapılması ve otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak, Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin genel e-posta iletişimi, bilgi ve reklam materyali gönderilmesi
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından, doğrudan tarafımca sağlanan verilerin ve Digital Arena web sitesindeki gezintime ilişkin, profil oluşturma çerezleri aracılığıyla toplanan verilerin birleştirilmesiyle elde edilen ilgi alanlarım temelinde, otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen kişiselleştirilmiş ticari iletişimler
Bunların, AB dışında dahi olsalar ilgili bölge için yetkili olan Biesse distribütörlerine,kendi profil oluşturmaya yönelik pazarlama amaçları için işlenmek ve gerekirse Avrupa Birliği dışına aktarılmak üzere ifşa edilmesini kabul ediyorum

Inside etkinliğine kayıt olmak için tüm alanları doldurunuz.

Inside etkinliğine katılmak için hesap oluşturunuz.

Lütfen yeni bir şifre seçin.

E-posta adresiniz veri tabanımızda mevcuttur. Sitede gezintiye devam edebilmek ve etkinliğe kayıt olabilmek için, yeni bir şifre oluşturmanız gerekmektedir.

Lütfen e-posta adresinizi kontrol edip, şifre resetleme linkine tıklayınız. İstenmeyen posta kutusunu da kontrol ediniz.
Biesse'nin Hizmeti kesintiye uğratma hakkıyla ilgili 5.1 ve 5.2 Maddelerinin; Biesse'nin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili 7.2 ve 7.4 Maddelerinin; Biesse'nin çekilme hakkı ile ilgili 9.2 Maddesinin ve yargı yetkisine sahip mahkeme ile ilgili 11.2 Maddesinin hükümleri
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından pazar araştırması yapılması ve otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak, Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin genel e-posta iletişimi, bilgi ve reklam materyali gönderilmesi
Biesse S.p.A ve ilgili bölge için yetkili olan Grup şirketi tarafından, doğrudan tarafımca sağlanan verilerin ve Digital Arena web sitesindeki gezintime ilişkin, profil oluşturma çerezleri aracılığıyla toplanan verilerin birleştirilmesiyle elde edilen ilgi alanlarım temelinde, otomatik yöntemler veya telefonla iletişim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen kişiselleştirilmiş ticari iletişimler
Bunların, AB dışında dahi olsalar ilgili bölge için yetkili olan Biesse distribütörlerine,kendi profil oluşturmaya yönelik pazarlama amaçları için işlenmek ve gerekirse Avrupa Birliği dışına aktarılmak üzere ifşa edilmesini kabul ediyorum
Oturum açma sayfasına dön

Hesap oluşturuldu.

Kayıt olduğunuz için teşekkür ederiz. E-posta kutunuzu kontrol ederek hesabınızı 48 saat içinde aktif hale getiriniz. İstenmeyen posta kutusunu da kontrol ediniz.

Hesap oluşturuldu

Kayıt işlemi başarı ile tamamlandı. Hesabınızı aktif hale getirmek için e-posta adresinizi kontrol ediniz. İstenmeyen posta kutusunu da kontrol ediniz.

Şifre kurtarma

Şifre kurtarma işlemi sırasında bir sorun meydana geldiŞifre kurtarma işlemi sırasında bir sorun meydana geldi

Hesap aktif değil.

Hesap aktif değil. Hesap aktifleştirme mailini tekrar göndermek için düğmeye tıklayınız.

Hesap aktifleştirme maili adresinize gönderilmiştir. E-posta adresinizi kontrol ediniz. İstenmeyen posta kutusunu da kontrol ediniz.
Hesap bulunamadı.
Buraya tıklayınız